Wis Skole

Infobrev 18.06.2010

Ny versjon av Wis skole

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

 

Dette er første året med fravær på vitnemålet. Vi får mange henvendelser angående dette, og vi ønsker å komme med noen presiseringer.

 

Fravær føres i dager og enkelttimer og skal inneholde alt fravær hvor eleven har vært borte fra pliktig undervisning uansett årsak. Fraværet føres per termin (høst og vår) og blir summert sammen på vitnemålet.

 

For skoleåret 2009/2010 er utgangspunktet at kun fravær fra 10. årstrinn skal vises på vitnemålet. Etter hvert skal vitnemålet vise fravær fra både 8. og 9. årstrinn. Derfor har vi laget egne felt for dette på elever i 10. årstrinn slik at man kan etterregistrere data. Merk at feltene dager/timer for 8. og 9. trinn gjelder sum fravær (høst/vår) som eleven har hatt i disse årstrinnene. Feltene for fraværet på 10. trinn føres per termin.

 

Permisjon
Forskriften til Opplæringslova §3-41 omhandler føring av fravær på vitnemålet. Her står det:

"For inntil 14 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet:
a) dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar
b) innvilga permisjon etter opplæringslova § 2-11"

Juridisk avdeling i Utdanningsdirektoratet slår fast at dette gjelder permisjon for hele skoledager. Man har ikke anledning til å trekke fra enkelttimer.

 

I Wis skole føres permisjon som sum dager for hele skoleåret. Dette gjelder antall dager som skal trekkes fra fraværet på vitnemålet etter reglene nevnt ovenfor. Registreringen gjøres i flippen Merknad under skjermbildet Karakter. Mange har misforstått betydningen vi har lagt til grunn for permisjonsfeltet. Vi ser at dette ikke har kommet godt nok fram i grensesnittet i programmet, og det skal vi sørge for å forbedre til neste års vitnemålsrunde.

 

Permisjonen trekkes automatisk fra på vitnemålet.

 

Se for øvrig brukerveiledningen vi har laget for vitnemål i Wis Skole:
http://www.wis.no/999/149/185-47391.html

Rundskriv fra Udir om fravær og permisjoner:
http://udir.no/upload/vitnemal/foring_av_fravar_ved_sykdom.pdf

Forskrift til Opplæringslova vedr. fravær på vitnemålet:
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-010.html#3-41

 

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no